سه‌شنبه 1 خرداد 1403  

مدیرامورآزمایشگاهها

مدیر امور آزمایشگاهها.


نام و نام خانوادگی: ایمان نعامی پوران

سمت: رییس آزمایشگاه مرجع سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

شماره تماس:  7- 06153384004    داخلی: 2123

اهم وظایف و فعالیت‌ها:
1. بازرسی و نظارت بر آزمایشگاه ها اعم از دولتی ، غیردولتی ، بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز جراحی محدود
2. هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سلامت جهت اعمال کنترل کیفی خارجی
3. هماهنگی با سازمانهای درون بخشی جهت اعمال نظارت
4.رسیدگی به شکایات و )تعرفه و..... ) و دریافت شکواییه از سوی مراجعین به آزمایشگاه های تحت پوشش
5. تذکرات شفاهی و ‌کتبی لازم به مسئولین فنی آزمایشگاه ها
6. بررسی درخواستهای تأسیس
7. جمع آوری مدارک جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ آزمایشگاه ها
8. برگزاری کمیسیون قانونی ماده ۲۰ آزمایشگاه ها
9. 
صدور پروانه های تأسیس ومسئولیت فنی
10. صدور حکم مسئولیت فنی موقت جهت آزمایشگاه های خصوصی
11. صدور موافقت اصولی
12. بازدید اولیه از مکان های پیشنهادی جهت تأسیس آزمایشگاه
13. بررسی نقشه پیشنهادی آزمایشگاه
14. بازدید نهایی از آزمایشگاه های درحال تاسیس
15. تهیه گزارشات آمارعملکرد اداره
16. تعیین محل خدمت پرسنل طرحی ، رسمی و هماهنگی جهت جابجایی (انتقال ، ماموریت)
17. برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازی آزمایشگاه ها
18. ارسال بخشنامه ها ، دستورالعمل های آموزشی ، جزوات وCD ها به آزمایشگاه های تابعه
19. تمدید پروانه های ازمایشگا ههای تحت پوشش
20. برگزاری سمینارها وکارگاه های آموزشی جهت توانمندکردن پرسنل آزمایشگاه های تحت پوشش
21. همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی